TSUE: nie dla upokarzających testów psychologicznych

Kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dodano: 26.01.2018, Aktualizacja: 26.01.2018

Osoba, która ubiega się o azyl nie może zostać poddana testom psychologicznym służącym ustaleniu orientacji seksualnej – tak orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. To efekt skargi Nigeryjczyka na organy węgierskie, które odmówiły mu azylu ze względu właśnie na orientację seksualną, bo psycholog stwierdził, że nie jest on gejem.


Osoba ubiegająca się o azyl nie może zostać poddana testom psychologicznym służącym ustaleniu jej orientacji seksualnej – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-473/16 F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Przeprowadzenie takich testów stanowi bowiem nieproporcjonalną ingerencję w życie prywatne wnioskodawcy. 

Nigeryjczyk, starający się o azyl na Węgrzech od 2015 roku, w swojej skardze napisał, że przeprowadzenie testów psychologicznych poważnie naruszało jego prawa podstawowe oraz nie pozwoliło na ocenę prawdziwości jego oświadczeń odnoszących się do jego orientacji seksualnej.

Mężczyzna złożył sprawę do węgierskiego Sądu Administracyjnego (Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság), który z kolei przekazał sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE z prośbą o rozstrzygnięcie, czy takie ekspertyzy są w ogóle dopuszczalne w myśl europejskiego prawa azylowego.

W czwartkowym wyroku TSUE stwierdził, że dyrektywa w sprawie warunków nadawania statusu uchodźcy pozwala organom krajowym, w ramach rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu, na zwrócenie się do odpowiednich biegłych w celu dokładniejszego przeprowadzenia całej procedury.  Zaznaczono jednak, że szczegółowe zasady regulujące sposoby sporządzania opinii nie mogą naruszać praw podstawowych zagwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak prawo do poszanowania godności człowieka oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Podkreślono, że w ramach oceny oświadczeń wnioskodawcy odnoszących się do jego orientacji seksualnej krajowe organy i sądy nie mogą opierać swoich rozstrzygnięć wyłącznie na ustaleniach zawartych w opinii biegłego oraz nie mogą być nimi związane. Wpływ sporządzenia takiej opinii na życie prywatne jest nieproporcjonalny w stosunku do tego celu. W ocenie Trybunału owa ingerencja jest szczególnie poważna, gdyż dotyka ona najbardziej intymnych aspektów życia wnioskodawcy.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może mieć wpływ na los wielu osób LGBT występujących w UE o azyl.

Całość orzeczenia możecie przeczytać na stronie TSUE

(ar)