Śmierć Kacpra: znamy stanowisko Ministerstwa

...które cytuje przepisy prawa

Dodano: 11.10.2017, Aktualizacja: 11.10.2017

Jednemu z naszych użytkowników MEN udzieliło odpowiedzi na jego pytanie o działania, które podjęto, by wyjaśnić śmierć 14-letniego Kacpra oraz te, które zostaną podjęte, by uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości. Odpowiedź Ministerstwa jest co najmniej zagmatwana i niejasna, jak polskie przepisy prawa.


Nasz użytkownik zapytał w trybie udostępnienia informacji publicznej Ministerstwo Edukacji Narodowej o oficjalne stanowisko ws. samobójstwa 14-letniego Kacpra. W odpowiedzi Agnieszki Ludwin, zastępca Dyrektora Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, czytamy, że zajęły się tym odpowiednie "organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami województwa łódzkiego". Sprawą aktualnie zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Łasku. 


Najbardziej zainteresowało nas, jak z pytaniem: "Jakie działania zamierza podjąć MEN celem przeciwdziałania homofobii i innych uprzedzeń w szkołach?" poradzi sobie MEN. Niestety jedyną odpowiedzią jest... cytat z przepisów prawa. Na wszelki wypadek cytujemy stanowisko MEN:Minister Edukacji Narodowej w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe" wskazał, że: (...) szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności (...)".


Obowiązek szkoły dotyczący kształtowania prawidłowych postaw uczniów i wychowanków został wzmocniony w przepisach podstawy programowej. W preambule rozporządzenia zapisano, że kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. Szkoła ma obowiązek dbania o wychowanie dzieci i młodzieży. W duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtowania postawy otwartości; przeciwstawiania się zjawiskom braku akceptacji wobec różnych mniejszości. Cele i treści z tego zakresu, uwzględniono w podstawie programowej przedmiotów, w szczególności przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.


Ponadto w przepisach ustawy (...) wzmocniono wychowawczą funkcję szkoły poprzez szersze ujęcie w podstawie programowej zadań Wychowawczo – profilaktycznych. W cytowanej ustawie zawarto przepis mówiący o obowiązku przeprowadzania diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. Wnioski wynikające z diagnozy powinny zostać uwzględnione w działaniach programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Działania te powinny zostać skierowane do całej społeczności szkolnej, a więc do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. W programie powinny być również ujęte normy w zakresie poszanowania godności drugiego człowieka, odpowiedzialności za własne decyzje i wybory, przestrzeganie praw ucznia. W działaniach programu jest także miejsce na sposoby przeciwstawiania się przejawom nieakceptacji innych ludzi. Przygotowanie i realizacja szkolnych programów nauczania i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest zadaniem zarówno całej Szkoły, jak i każdego nauczyciela. Ważną rolę w jego przygotowaniu i realizacji odgrywają również rodzice.W odpowiedzi na kolejne pytania – o to czy MEN zamierza przywrócić zapisy o obowiązku prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach oraz co zamierza zrobić z przemocą i dyskryminację wśród uczniów, dowiadujemy się, że „w szkołach i placówkach istnieją przypadki niewłaściwych zachowań rówieśniczych wynikające z różnorodnych przyczyn", ale "wyniki ewaluacji szkół podstawowych i gimnazjów w bieżącym roku szkolnym wskazują, że zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie”.Zapowiadane są doskonalenia nauczycieli w problematyce dyskryminacji i jej przeciwdziałania podczas szkolenia pt. „Edukator Mediatorów Rówieśniczych”. Po ukończeniu którego „Edukatorzy Mediacji Rówieśniczych (…) rozpoczną działania w szkołach na terenie całej Polski (…) Szkolenia te pozwolą na włączenie poznanych technik, metod mediacyjnych do pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą, a tym samym przyczynią się do przeciwdziałania m.in. zjawiskom braku poszanowania lub braku akceptacji innych ludzi z powodu różnorodnych uwarunkowań”.


(ar)